Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2010. december

Címoldal
Kellemes ünnepeket!
Községi hírek, események
Krisztus születése
Vissztérés a gyökerekhez
Szia, Anyu!
Baba-mama foglalkozás
Mindig szerettem a kihívásokat
Már több mint százan jelentkeztek
Mézes riport karácsonyra
Lapszerkesztők találkozója
Cirokbankett
Gyermekszínjátszóink jubileuma
Gyermekrajz kiállítás
Zeneiskolák találkozója
Tények és tévhitek
Karácsony
Remény
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő
Hírek
Rendőrségi hírek
Szakszervezeti hírek
Zöld levél
Ada a fejlődés útján
Utcanevek - III.
Sport
Az eltűnt idő nyomában
Tarka oldal
Impresszum

Helytörténeti visszaemlékezések
ADA A FEJLŐDÉS ÚTJÁN

    Az 1699-ben megkötött karlócai béke nem hozta meg a várva-várt békét, mert miután I. Lipót császár megalakította a határőrvidéket, egy újabb problémasorozat jelentkezett. Ebben az időben a császár harcba keveredett a franciákkal, akik megállapodást kötöttek II. Rákóczi Ferenc, akkor még csak erdélyi fejedelemmel. XIV. Lajos francia király anyagi támogatást is adott Rákóczinak az osztrákok elleni harchoz. Rákóczi már 1702-ben támadta a határőrvidéket, főleg annak szerb harcosai miatt. Később, 1705-ben, amikor a magyar országgyűlés nagyfejedelemmé választotta, elfoglalta az ország nagyobb részét. Rákóczi hadaival a mi Bácskánk töröktől királyi sereggel visszafoglalt részét is végigjárta, – többek között Adánál is elhaladt a Tisza mentén.


ÜDVÖZLET ADÁRÓL, az 1900-as évek elejéről, a Szentháromság-térről,
a Szarvas-szoborral, a fatornyú nagyvendéglővel

    A kurucok felgyújtották a titeli prépostságot is, aminek már az Árpád-házi királyok idejében is királyválasztási joguk volt és részt vehettek a koronázási ünnepségeken is. Azonban Lajos francia király 1709-ben megvonta a támogatást Rákóczitól és erre már 1711. április 11-én, a szatmári béke után a kurucok letették a fegyvert, és ez a fajta zaklatás is megszűnt. A császáriak elfoglalták vidékünket és a szerbeknek 1711-1741-ig kiváltságjogokat adtak, vagyis tiltásokat vezettek be a magyarokkal szemben. Ezek a tiltások abból álltak, hogy a hátország szerb katonái, főleg szerb tisztjei nagyobb birtokokat kaptak. De 1751-ben megszűnt a tiszai határőrvidék és 1848-ig a koronakerülethez tartozott.
    Ada 1836-ban mezővárosi rangot kapott, az 1820-as évek derekától volt egy magyar és egy zsidó járványkórháza a mai Ðura Jakšić utcában. Az 1831-es nagy kolerajárvány idején ezekbe különítették el a kolerás betegeket. Egyesek szerint a határőrvidék magszűnésével az Osztrova név is eltűnt, míg mások szerint 1800-ig használatos volt. A nagy kolerajárvány, majd az 1848-as szabadságharc erősen megtizedelte a lakosságot. Az 1848 márciusában kitört szabadságharc az osztrákok és a magyarok között váltakozó sikerrel folyt, miután azonban az osztrákok oldalán az orosz cár is beavatkozott, a magyar honvédeknek három fronton kellett harcolniuk: az osztrákok, az oroszok és a délről támadó szerb és horvát erők ellen. Amikor 1849 januárjában a Batthyány-kormány feladta a Délvidéket, a magyar csapatokat Szabadkára és Szegedre vonta vissza, a szerbek könnyűszerrel elfoglalták Szenttamást és kegyetlenkedtek a magyarokkal, akik menekülésbe kezdtek Óbecse irányába, itt hozzájuk csatlakoztak a becseiek, majd a péterréveiek, a moholiak, adaiak és mind Zentára menekültek, abban bízva, hogy Szabadkáról vagy Szegedről segítséget kapnak. Ezt a menekülést nevezik a „nagy szaladásnak”. A segítség magyar részről elmaradt. Helyettük Tavankútról Jelašić bán horvát katonái jöttek, akik a szerbekkel Zentán több ezer magyart fejeztek le, levágott fejüket gúlába rakták. Ez volt a 48-as szabadságharc legnagyobb emberáldozata. Az én szépapám, Török Flórián is ott vesztette életét. Hodik dédapám meg így emlékezett a szaladásra:
    – Gyermek volt még, otthon túróslepényt sütöttek. A lepényt betették a kemencébe, és mint gyerekek, vártuk, hogy kisüljön. De nem bírtuk kivárni, mert menekülni kellett. Valamelyik tanyán húzódtunk meg, a túróslepény meg, természetesen, szénné égett a kemencében.
    A gazdasági fejlődés az 1850-es évek derekán visszaesett, akkor ugyanis hosszantartó szárazság volt vidékünkön. A jobbágyság némi földterülethez jutott, de képtelen volt rendesen megművelni a földet (részben nem is volt kötelező), ami így csak „ballangót” termett. Ezt télen szedték össze teának. Ez a közel húsz év volt a legkritikusabb időszak településünk fennállása óta. Az esők megérkezése után főleg a felszaporodott tanyavilág segített bele erősen a gazdaság fellendülésébe. Itt a gabona mellett már len- és kendertermesztéssel is foglalkoztak. Ott helyben fel is dolgozták. Voltak kender és len tilolóik, rokkáik, szövőszékeik. A kenderből zsákokat készítettek a gabonaszállításhoz. A lenből (lenvászon) alsóneműt készítettek.
    1850-ben kezdték a Tisza szabályozását, és 1860-tól a kotrását is megkezdték Titeltől Szolnokig. Ekkor már kisebb tengerhajók is közlekedtek rajta és gabonát szállítottak a nyugati országokba. Adának így előbb volt hajóállomása, mint vasútállomása!
    Az ipar fejlődéséhez nagyban hozzájárult a céhrendszer kialakulása. Már 1815-ben meg­alakult a takács, csizmadia és szabó-céh, majd 1819-ben a kovács, a lakatos, a kerékgyártó és az asztalos-céh. Ada mezőváros 1870-ben megváltotta magát a földesúri terhek alól. En­nek, valamint a nagy szárazság következmé­nyeinek ellensúlyozására megalakult a Váltó-alapítvány. Ez az alapítvány biztosította a Sándor-részben letelepült magya­roknak és tótoknak a portákat. Mivel az utolsó betelepültek Opitz Sándor plébános idejében érkeztek Trencsén és Nógrád-megyékből, a plébánosról Sándornak nevezték el ezt a városrészt. A Váltó-alapítvány biztosította az új katolikus temetőt és be is kerítette. Váltó János állíttatta fel a Kálváriát a stációkkal. Ő váltotta ki az új vásártér helyét a vasútállomástól az új teme­tőig, és ő biztosított helyet a szérűnek (búzakazlak helye csépléskor) a Pi­pacs-utcában, ami még az én gyerekkoromban is csak úgy piroslott a sok pipacsvirágtól.
    A téglaégetés vidékünkön már az 1300-as évektől virágzott, amit a korabeli kripták is bizonyítanak (a mai Pernyés területén). A téglaégetés folytatódott és az 1800-as évek végén négy téglagyára volt Adának. Ezek nemcsak a helybelieknek dolgoztak, hanem vidékre is szállítottak. Ekkor a vasútállomástól a kisbakterházig téglarakások százai vártak az elszállításra.
    Adának az 1900-as évben volt két mészégetője, négy fatelepe (búdája) és hét szélmalma. Bácskában 1855-ben Adán nyílt meg az első mezőgazdasági iskola, néhány évre rá a másik középiskola, a polgári iskola. 1889-ben fütyült be az első gőzmozdony Adára, amit a fiatal Csothi állomásfőnök fogadott. 1908-ban önálló villanytelepe, valamint pénzintézete is volt.
    Ha községünk kultúrájáról is meg kívánunk emlékezni, elsőnek Ada nagy szülöttéről, Szarvas Gáborról, mint nyelvészről és nyelvújítóról kell szólnunk, aki 1832-ben született, és akit községünk legkimagaslóbb személyiségeként emlegetünk. Kötelesek vagyunk azonban megemlékeznünk községünk fekete pontjáról, Rákosi Mátyásról is, aki mint Rosenfeld Mátyás született 1886-ban Adán, a Szent István utca 2. száma alatt (ma Karađorđe utca 2.).
    Hogy Adán pontosan és hivatalosan mikor kezdődött a tanítás, aligha tudjuk megmondani. A görögkeletiek első iskolájukat 1757-re teszik, a katolikusoknak meg már 1760 előtt volt iskolájuk, a Szécsényi iskola, a zsinagóga mellett (ebbe az iskolába még én is jártam). Az 1760-as években a zsidóság a Szécsényi iskola mellett megvásárolt egy placcot, ide épült a zsinagóga, a rabbi-lakás, az izraelita felekezet irodája, Kohn bőrösüzlete, Birn esernyőgyára és háza, Neuberger háza, Mandel nagykereskedése és a zsidó iskola.
    Ami az iskolákat illeti, Adán 1920-ig mind felekezetiek voltak, amikoris egy tollvonással megszüntették őket. A katolikusoknak 17 osztályos (17 tanítós) iskolájuk volt kilenc épületben. A görögkeletieknek öt osztályos (öt tanítós) iskolájuk volt három épületben, az izraelitáknak meg két osztályos (két tanítós) iskolájuk volt egy épületben a Kórház-utca sarkán (ma Vuk Karadžić utca, a volt Maja-üzlet). Az iskolák épülési sorrendje a katolikusoknál: 1800-as évek – Szécsényi iskola, egy osztállyal, a Baraparti iskola két osztállyal, a Központi iskola két osztállyal, a Gunarasi iskola két osztállyal, a Szent János iskola két osztállyal. A tanyai iskolák az 1850-es évektől kezdve épültek: Bakos iskola két osztállyal, Huszák iskola két osztállyal és a Csuzdi iskola egy osztállyal. 1902-1904 között a Zárda, kezdetben három osztállyal. A görögkeletiek a mai Tito marsall utcában, három épületben öt osztállyal, a zsidó iskola pedig két osztállyal, egy épületben. Itt hosszú ideig a Fischer tanító dinasztia tanított. A tanítási idő délelőtt 8-11-ig, délután 2-5-ig tartott.

Felhasznált irodalom:
Történések Bácskáról, Dungyerszki Gavró országgyűlési képviselő, 1778. Pest
Magyarország vármegyéi és városai, Dr. Borovszky Samu, Budapest, 1908.
A magyarok krónikája, Dr. Glatz Ferenc, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1996.

Id. Török Máté

decembar 2010.

Naslovna strana
Opštinske vesti, događaji
Moj nebosvod
Vesti
Vesti iz policije
Aktivnosti sindikata
Sportom protiv pušenja!
Impresum


Design by VA