Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2008. október

Címoldal
Új melléklet
Községi hírek
"Hiszem a test föltámadását,
Halottak napja
Tartományi küldöttség járt Adán
Gondolkodva tanulni – értelmesen felelni!
...Zűrzavar!
A nyelvek és a nylevjárások jövője
60 éve először az iskolapadban
Épülnek a ravatalozók
Az adai Önkéntes Tűzoltó Testület 125 éve
Rumba..., Szamba..., Cha-cha-cha...
Emberi zene
A Musica Humana jubileumi hangversenye
Tankok a Tisza parton
Döcögő környezetvédelem
A moholi törpevár története
Két éves az adai New Ada Dance táncklub
Formációs táncfesztivál Moholon
Kukoricatörő-verseny
Fridrik Tamás életműve nyomában
A Napsugaras ősz rendezvényei
Az adai templomtornyon...
Fiatalok írják
Hírek
Rendőrségi hírek
Hamis pénzutalványokkal szerzett másfél millió dinárt
Zöld levél
Az adai Termometal és a kanizsai Keramika sporttalálkozója
Címeres nemeslevelek - VI
Árnyas oldal
Tarka oldal
Politikai krónika
Impresszum

A MAGYAR KOALÍCIÓ A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETBEN

    A nagy politikai vitákkal, nézeteltérésekkel és híresztelésekkel ellentétben, Ada községben a Magyar Koalíció él és dolgozik, szorosan együttműködnek a koalíciót alkotó pártok.
    Ada község statútumának az elkészítésében is aktívan részt vett a Magyar Koalíció és az észrevételeik, javaslataik helyénvalóak voltak, és helyet is kaptak az alapszabályzat végleges megfogalmazásában. Az új alapszabályzat tervezetéből először a szerb nyelvű latin írásmód kimaradt, mint hivatalos írásmód használhatósága Ada község területén. A Koalíció kezdeményezésére, az alapszabályba visszakerült, hogy Ada községben három hivatalos írásmód van, a cirill betűs, a latin betűs és a magyar. Ehhez természetesen szükség lesz arra, hogy elfogadják VAT új statútumát.(ami ma már el is fogadták)
    Az alapszabály meghozatala után, az Ügyrendi Szabályzat és a 2009-es terv elkészítése közepette a KKT Magyar Koalíciója 2008. október 13-án összeült, és a frakció formális megalakításáról tárgyalt. Mivel a frakció vezetői posztjára több jelölt is volt, a vezető személy kinevezését a következő ülésre halasztották.
    Az összejövetel egyik napirendi pontja a 2009-es évi községi költségvetés lett volna. Erről nem lehetett vitát nyitni, mivel még nem készült el a községi költségvetés tervezete, viszont a tervezet elkészülte után aktívan fog a meghozatalában részt vállalni. A Magyar Koalíció nem támogatja az olyan tételeket, amelyeknek a rendeltetését nem lehet figyelemmel kísérni, felügyelni, valamint kiáll az mellett is, hogy a költségvetés élvezői fegyelmezetten és az előirt céloknak megfelelően használják.
    A községi pénzekből – sajnos - nagyon kis részt lehet pénzelni azokból a fejlesztésekből, építésekből, amelyeket a polgárok elvárnak a Koalíciótól és az önkormányzattól. Ehhez a felsőbb hatalmi szervekkel való szoros együttműködést kell szorgalmazni. A Magyar Koalíció résen lesz, és minden pályázatra időben fog reagálni, hogy az elkezdett projektumokat, programokat befejezzék, és újakat bírjanak megvalósítani
    Nagyon reméljük, hogy munkánkkal sikerül községünket tovább fejleszteni, valamint azt is hogy a választási programunkban beígért „Élhető szülőföld” lehetőségeit megvalósítsuk mindannyiunk javára.

Magyar Koalíció


MAĐARSKA KOALICIJA U SKUPŠTINI OPŠTINE

    Nasuprot političkim prepirkama, nesuglasicama i glasinama, u opštini Ada Mađarska koalicija živi i radi, i tesno sarađuju partije koje su je osnovali.
    U izradi Statuta opštine Ada i MK je aktivno učestvovala i njene primedbe i predlozi bili su na svom mestu i unete su u tekst pri sastavljanju konačnog Statuta. U prvoj verziji novog Statuta je izostavljeno latinično pismo iz srpskog jezika kao zvanično pismo u opštini Ada. Na inicijativu MK u Statut je vraćen tekst, da su službena pisma u opštini Ada ćirilično, latinično i mađarsko pismo. Tu postoji uslov, da se usvoji Statut AP Vojvodine (što se već i desilo).
    Nakon donošenja Statuta, tokom aktivnosti oko sačinjavanja Poslovnika SO i budžeta opštine za 2009. godinu, MK je 13. oktobra sastala, radi rasprave o formalnom formiranju skupštinske frakcije, ali je zbog postojanja više predloga za rukovodioca frakcije, donošenje odluke je odloženo do sledećeg sastanka.
    Jedna od tačaka dnevnog reda sastanka trebao je biti budžet opštine za 2009. godinu. O tome se objektivno nije moglo raspravljati, jer još nije izrađen nacrt budžeta opštine, ali čim se isti sačini, MK će uzeti aktivno učešće u donošenju istog. MK neće podržavati one stavke budžeta, čiju namensku realizaciju nemoguće pratiti i nadzirati, i dosledno će zahtevati da korisnici budžeta ova sredstva disciplinovano i namenski upotrebljavaju.
    Iz opštinskih sredstava, na žalost, može se finansirati samo mali deo zahteva, razvoja i izgradnje, koje građani očekuju od MK i od Lokalne samouprave. U tu svrhu nužna je tesna saradnja sa organima viših vlasti. MK će budno i na vreme reagovati na sve konkurse, da bi se započeti projekti okončali, odnosno novima moglo pristupiti.
    Ulažemo velike nade, da ćemo našim radom uspeti dalje razvijati našu opštinu, kao i da ćemo, u interesu svih nas, ostvariti obećanje iz izbornog programa – stvoriti zavičaj gde je život lep.

Mađarska koalicija


HA VAN LEHETŐSÉG, ÉLJÜNK VELE!
Szerepeljen nevünk magyarul a személyi okiratokban!

    Vajdaság szerte elterjedt, hogy a magyar nemzetiségű lakosság nagy részénél szerb helyesírással van feltüntetve a személyneve a születési anyakönyvi kivonatban, és ebből adódóan a különböző személyi okiratokban is, mint a személyi igazolvány, az útlevél, a hajtási jogosítvány, az iskolai bizonyítvány vagy a bankkártya. Így kerül sor arra, hogy például az Ürményi vezetéknevűekből Irmenji vagy a Szőkéből Seke lesz, és hogy néha már rá sem ismerünk saját tulajdon nevünkre. Olyan eset is előfordul, amikor a hivatalos okmányokban az illető keresztnevét szerb-horvát alakban tüntetik fel. Jó példa erre a József, amiből Josipot „csinálnak” vagy a Sándor, amiből Aleksandart. Kellemetlen helyzetbe kerülünk akkor is, amikor „Čikos Čila“-t szeretnénk megszólítani, hiszen nem tudhatjuk, hogy Csikós Csilláról vagy Csíkos Csilláról van szó, vagy ha a „Kiš” vezetéknevet kell magyar alakban leírnunk. A magyar helyesírásnak megfelelően ugyanis két alapvető forma lehetséges. Követhetjük a hagyományos írásmódot, ilyenkor két s-sel írjuk (Kiss), illetve az egyszerűsített formát is alkalmazhatjuk, amikor viszont csak eggyel (Kis). Ezt, és sok hasonló problémát elkerülhetünk, ha élünk a lehetőségekkel, és magyarul kérjük személynevünk okmányokba való bejegyzését. Ezzel a joggal minden Szerbia területén élő kisebbség élhet, és az erre vonatkozó vajdasági jogszabályok, valamint azok végrehajtási utasításai tudatosan érvényesítik a pozitív diszkriminációt. A Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségügyi Titkárság által kiadott végrehajtási utasítások eredményeként ma már a hivatalnokok az újszülött anyakönyvezése alkalmával kötelesek felhívni a szülő figyelmét arra, hogy a gyermek nevének anyakönyvezése kisebbségi nyelven is történhet. Mindennek ellenére sajnos a magyarul anyakönyvezett magyarok száma nem növekedett meg radikálisan. Becslések szerint a mintegy 240 000 felnőttkorú vajdasági magyarnak csupán a 10%-a élt eddig ezzel a lehetőséggel.
    Szerbiában, az elmúlt hónapokban elfogadott törvények alapján, nem régen indult be a személyi igazolványok és az útlevelek cseréje a biometrikus információkat is tartalmazó, EU-kompatibilis új okmányokra. A személyi igazolvány cseréjének kötelezettsége minden állampolgárt érint, és ennek a cserének 2012. 01. 28-áig le is kell bonyolódnia. Ehhez természetesen minden kérelmezőnek szüksége lesz egy hat hónapnál újabb születési anyakönyvi kivonatra. Ha már kérelmezni kell ezen okmány újbóli kiadását, akkor ne legyünk restek, vegyük a fáradtságot, és kérelmezzük azt is, hogy korrigálják a benne szereplő nevet. Ugyanis az, hogy személyi igazolványunkban illetve útlevelünkben magyarul legyen feltüntetve a személynevünk, csak akkor lehetséges, ha anyakönyvi kivonatunkban is úgy szerepel. Minderre kiváló alkalmat nyújt ez a sajnos mindenki számára költséges, és fárasztó folyamat, amire törvényeink köteleznek.
    Itt a lehetőség, eleve adott, ne hagyjuk ki! Egyaránt fontos ez az egyén, és a közösség önbecsülése szempontjából is. Ritkán van rá alkalom, amikor ilyen könnyen tehetünk valamit saját érdekünkben, hát most éljünk vele!        

Gruber Ferenc, a VMSZ községi elnöke

1944

    Mikor ezt az évszámot leírom, hogy 1944, így október idusán először is nekünk, akik a II világháború után nőttünk fel, október 8. községünk felszabadulása jut eszünkben. Ezen a napon  ért ide a keleti front és a szovjet hadsereg. A háború után születettet nemzedékekbe ezeket az időket sokáig úgy sulykolták bele, mint a fasizmus feletti győzelem.
    Nem is szeretném ezt a tényt elvitatni, viszont az év októbere után következet november, és sajnos a keleti front átvonulása után a bosszúállás. A valós (szerintem azok akkora már továbbálltak) vagy vélt bűnösök megbüntetése. Moholon ezekben az időkben mintegy 5-600 embert tüntettek el vagy végeztek ki ítélet, de még inkább írásos nyom nélkül. Ezek között az emberek között főleg magyarok voltak, de egy-két szerb és roma is akadt, fiatalok, idősek, nők és főleg férfiak, pap, testvér, szülő és hogy tovább ne soroljam.
    Hatvannégy év után már nem keressük azt, hogy ki ítélt és azt sem, hogy ki hajtotta végre a dokumentálatlan halálos ítéleteket, azt sem firtatjuk, hogy ennyi emberből vajon mind bűnös volt-e, ennyi év után csak egy méltóságos tiszteletadást szeretnénk adni azoknak az ártatlanul kivégzett embereknek, akikről a mai napig sem tudjuk, (csak sejtjük) hogy hol nyugszanak.
    Mindenszentek napján, (november l-jén) a moholi katolikus temetőben a tiszteletükre felállított nagykeresztnél Barát Gábor plébános úr és Teleki Júlia, ezeknek az eseményeknek a jó ismerője és kutatója fognak szólni az egybegyűltekhez. A megemlékezést alkalmi művelődési műsor és koszorúzás fogja tartalmasabbá tenni.
    Mindenkit tisztelettel várunk Mindenszentek napján (szombaton) 14 órakor a nagykeresztnél.
    Mohol, 2008 októbere

Magyar Koalíció
Világos T.


ÚJ FRAKCIÓ A KÉPVISELŐ TESTÜLETBEN

    Az adai G17 PLUS és a Magyar Polgári Szövetség községi szervezete koalíciót alakított. A két politikai párt összehangolta programját és meghatározta a közös célkitűzéseket, amellyel maximálisan részt vesz Ada község fejlesztésében. A koalíciónak 6 képviselője van az adai képviselő testületben (G17 PLUS-ból Bálint Ferenc, Šemović Sofija, Telečki Dušan és Körtvélyesi Tícián, a Magyar Polgári Szövetségből Sass Tamás és Kovács Tamás). Bálint Ferencet a Községi tanács tagjává választották,  így az ő helyét a képviselő testületben Došić Snežana,  a G17 PLUS szimpatizánsa, vehette át. Sass Tamás lett az adai Képviselő-testület alelnöke. A G17 PLUS és a Magyar Polgári Szövetség koalíció megalakította  frakcióját. A frakció Körtvélyesi Tíciánt elnöknek, Kovács Tamást  pedig alelnöknek választotta meg.
    G17 PLUS községi szervezete törekedett arra, hogy olyan tagjai jussanak be az adai képviselő testületbe, akik különböző területeken tapasztalt szakembereknek számítanak. Ezért a G17 PLUS érdemben tudja segíteni Ada község fejlődését gazdasági területen, szociális kérdésekben, és ami még a jövőt illetően fontos az ifjúság, oktatás és a sport helyzetének fellendítésében.


NOVA ODBORNIČKA GRUPA U SO ADA

    Opštinski odbor G17 plus Ada i Građanski Savez Mađara osnovali su koaliciju. Dve političke partije usaglasili su svoje programe i odredili zajedničke ciljeve sa kojima će u maksimalnoj meri učestvovati u razvoju opštine Ada. Koalicija ima 6 odbornika u SO Ada ( G17 Plus: Ferenc Balint, Sofija Šemović, Dušan Telečki i Tician Kertvelješi; GSM:  Tamaš Šaš i Tamaš Kovač). Ferenc Balint je izabran za člana Opštinskog veća tako da je njegovo mesto u SO zauzela Snežana Došić,  simpatizer stranke G17 Plus. Tamaš Šaš je izabran za potpredsednika SO Ada. Političke stranke G17 Plus i GSM osnovali su odborničku grupu čiji je predsednik Tician Kertvelješi, dok je Tamaš Kovač izabran za potpredsednika.
    Opštinska organizacija G17 Plus potrudila se da je u SO predstavljaju članovi koji se smatraju iskusnim stručnjacima u raznim oblastima. Na ovaj način  stranka G17 Plus može da pomogne ekonomski i socijalni razvoj opštine kao i unapređenja položaja omladine, obrazovanja i sporta.


A NYÁRI TÁBOR PROJEKTUM ZÁRÓRENDEZVÉNYE

    Első tangóm címmel tartották meg pénteken, október 10-én az adai Szivárvány civil szervezet és a leskovaci Balkán Polgárok Egyesülete Nyári tábor elnevezésű projektumának zárórendezvényét. Az ünnepség házigazdája a moholi Novak Radonić Általános Iskola volt.
    A táborban résztvevő leskovaci, adai és moholi gyerekek elénekelték a Bjelo dugme együttes Đurđevdan című dalát magyar és szerb nyelven, majd eltáncolták első tangójukat. A szülők és a társszervezetek képviselői mellett a rendezvény vendége volt Zorica Labudović, az Ifjúsági- és Sportminisztérium képviselője, Ivana Dulić Marković, a regionális és a nemzetközi kapcsolatokkal megbízott tartományi titkár, Jadranka Bejlan Balaban, a helyi önkormányzatokkal és a községközi együttműködéssel megbízott tartományi titkár,  a leskovaci Edukációs Központ elnöke Željko Plavšić. Az Ifjúsági és Sportminiszter, Snežana Samardžić Marković pedig videoüzenetben üdvözölte a rendezvény résztvevőit. A záróünnepségen a Községi Képviselő-testület alelnöke, Sass Tamás, Tóth Tamás köztársasági képviselő, a Szivárvány civil szervezet elnöke, Vesna Civrić és a Balkán Polgárok Egyesületének alelnöke, Milan Мijović, valamint a moholi általános iskola igazgatója Snežana Došić is jelen volt.
    A Nyári tábor  projekt megvalósítása 2008. szeptember 8-án kezdődött, és legfontosabb tevékenysége négy tábor szervezése 14-17 éves gyerekek számára. A táborok közül kettőt Vučjén, a Kukavica hegyen szerveztek meg, a másik kettő házigazdája pedig Ada község lett.
    A projektum kapcsolódik az Ifjúság Nemzeti Stratégiájának, a szabadidő tartalmas eltöltésére vonatkozó pontjához, és az a célja, hogy minél nagyobb számú szerb és magyar nemzetiségű gyerek bekapcsolásával, különböző tevékenységek és foglalkozások révén népszerűsítse a multikulturalizmust és a nemzetiségek iránti toleranciát.
    A táborokban összesen 110 gyerek vett részt, és a projektum a Szerb Köztársaság Ifjúsági és Sportminisztériumának pénzügyi támogatásával valósulhatott meg.


ZAVRŠNA SVEČANOST PROJEKTA „LETNJI KAMP”

    Završna svečanost projekta „Letnji kamp” pod nazivom „Moj prvi tango” održana je u Molu, u petak, 10. oktobra 2008. godine, u organizaciji Udruženja građana „Duga” iz Ade i Udruženja građana „Balkan” – Centar za afirmaciju prekogranične saradnje iz Leskovca, pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.
    Domaćin cvečanosti je bila Osnovna škola „Novak Radonić” iz Mola. Deca, učenici kampa iz Leskovca, Ade i Mola oduševila su prisutne izvoženjem pesme „Bjelog dugmeta” Đurđevdan na srpskom i mažarskom jeziku. Plesali su svoj prvi tango inspirisani pesmom Miroslaba Antića. Pored roditelja i aktivista pomenutih partnerskih organizacija, svečanosti su prisustvovali i gosti, predstavnica Ministartsva omladine i sporta Zorica Labudović, pokrajinska sekretarka za regionalnu i i međunarodnu saradnju Ivana Dulić Marković, pokrajinska sekretarka za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju Jadranka Beljan Balaban, narodni poslanik Tamaš Tot, predsednik Edukativnog centra iz Leskovca Željko Plavšić, dok se ministarka Snežana Samardžić Marković prisutnima obratila putem video bima. Priredbi su, takođe, prisustvovali i potpredsednik Skupštine opštine Ada Tamaš Šaš, predsednik Udruženja građana „Duga” Vesna Civrić i potpredsednik udruženja Balkan Milan Mijović, kao i direktorka OŠ „Novak Radonić”, Snežana Došić.
    Podsećanja radi, projekat „Letnji kamp” je započet 8. septembra 2008. godine i obuhvatio je četiri kampa za decu uzrasta od 14 do 17 godina. Prve dve nedelje kamp je bio realizovan u Vučju, na planini Kukavici da bi potom bio premešten u Adu. Projekat predstavlja direktnu primenu Nacionalne strategije za mlade u oblasti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena a imao je za cilj da uključivanjem što većeg broja dece srpske i mađarske nacionalnosti, kroz niz aktivnosti i radionica promovišemo i negujemo nacionalnu toleranciju između mladih u našoj zemlji. S obzirom na to da da većinsko stanovništvo Ade čine Mađari, kamp ima multikulturalni karakter sa svrhom da se deca iz različitih krajeva Srbije upoznaju, zbliže i prevaziđu jezičke i kulturološke barijere. Kamp je posetilo ukupno 110 dece a projekat je finansiran sredsvima iz budžeta Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.


DÖNTÖTTEK A KERESETEKRŐL IS
Ülésezett Ada község Képviselő-testülete

    A szeptember 30-ai ülésen az új községi képviselők lették a hivatali esküt, a testület elfogadta Ada község új statútumát, megszavazták az idei költségvetés átütemezését és az önkormányzati tisztségviselők keresetéről, térítményéről és egyéb járandóságáról szóló határozatot, valamint döntöttek az állandó munkaviszony létesítéséről több községi tanácstag esetében.
    Az adai képviselő-testületben kilenc új képviselő szerzett mandátumot, miután lemondtak mandátumukról azok a képviselők, akik valamilyen tisztséget töltenek be a helyi önkormányzat szerveiben. Az új képviselők: Ürményi Margit, Tormás Zelity Hajnalka, dr. Branislav Pejić, Koralije Džolić (Demokrata Párt), Snežana Došić (G17 Plusz), Zec Zsuzsanna, Tóth Róbert, Lehócki Tibort, dr. Tóth Béla (Magyar Koalíció). A testület megszavazta az idei községi költségvetés átütemezését, amely Nacsa István képviselő (DP) szerint azért szükség, mert az előző községi vezetés nem tanúsított megfelelő pénzügyi fegyelmet, emiatt a tervezettől nagyobbak a kiadások. A kiadások fedezésére további 3 millió dinárt hagytak jóvá.
    A testület emellett megszavazta az önkormányzati tisztségviselők, a képviselő-testület tanácsnokainak, illetve a munkatestületek tagjainak keresetéről, térítményéről és egyéb járandóságairól szóló határozatot. Eszerint az állandó munkaviszonyban lévő polgármester fizetése októbertől 67.814 dinár, az alpolgármesteré 66.937 dinár, községi tanács tagjaié pedig 52.569 dinár. A volontőrként tevékenykedő képviselő-testület elnökének bére 42.055 dinár, az elnökhelyettesé 26.284 dinár, a községi tanács tagjaié pedig 34.169 dinár. Az állandó munkaviszonyban lévő közigazgatás vezetőjének keresete 36.390 dinár, az osztályvezetőké 32.054 és 33.939 dinár között mozog, a képviselő-testület titkáráé 30.168 dinár, a polgármester tanácsadóié pedig 36.390 dinár. A fizetés mellé a tisztségviselők kaphatnak fizetési pótlékot, amelynek nagyságát a polgármester határozza meg. A községi képviselőknek az üléseken való részvételért jár térítmény. Az adai képviselők 1000 dinárt, a moholiak 1100 dinárt, a törökfalui, valkaisori és völgyparti képviselők pedig 1300 dinárt kapnak kézhet. A munkatestületek tagjainak is jár térítmény, ülésenként az adaiaknak és moholiaknak 800 dinár, a falvakban élőknek 1000 dinár.
    A testület döntött még az állandó munkaviszony létesítéséről három községi tanácstag, Sóti Ernő, Uliján Kornél és Grúber Ferenc esetében.

csin

DONETA JE I ODLUKA O PLATAMA
ODRŽANA JE SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

    Na sednici SO, koja je održana 30. septembra, novi odbornici su položili svečanu zakletvu, donet je novi Statut opštine Ada, zatim rebalans ovogodišnjeg budžeta opštine, kao i odluka o platama, naknadama i ostalim primanjima funkcionera lokalne samouprave, odnosno o stalnom radu nekih članova Opštinskog veća.
    Nakon prelaska nekih odbornika na funkcije u lokalnoj samoupravi, i prestanka njihovog mandata, potvrđen je mandat za 9 novih odbornika SO Ada, koji su ova mesta zauzela, a to su: Margit Irmenji, Hajnalka Tormaš Zelić, dr. Branislav Pejić, Koralije Džolić (Demokratska stranka); Snežana Došić (G17+); Žužana Zec, Robert Tot, Tibor Lehocki, dr. Bela Tot (Mađarska koalicija).
    Skupština je izglasala odluku o rebalansu ovogodišnjeg budžeta opštine, za čega je, po rečima odbornika Ištvana Nače (DS), ukazala potreba usled neodgovrajuće finansijske discipline prethodnog opštinskog rukovodstva, što je dovelo do premašivanja planiranih izdataka. Za pokrivanje troškova odobreno je dodatnih 3 miliona dinara.
    Uz to, Skupština je donela i Odluku o platama, naknadama i ostalim primanjima funkcionera lokalne samouprave, prema kojoj plate lica u stalnom radnom odnosu, počev od oktobra, iznosiće: predsednika opštine 67.814 dinara, zamenika predsednika opštine 66.937 dinara i člana Opštinskog veća 52.569 dinara. Naknada za rad volontera iznosiće: predsednika SO 42.055 dinara, njegovog zamenika 26.284 dinara, a člana Opštinskog veća 34.169 dinara. Rukovodioci Opštinske uprave na stalnom radu imaće sledeće plate: Načelnik opštinske uprave 36.390 dinara, rukovodioci unutrašnjih organizacionih jedinica od 32.054-33.939 dinara, a pomoćnici predsednika opštine 36.390 dinara. Pored plate, funkcioneri mogu dobiti dodatak na platu, čiju visinu određuje predsednik opštine.
    Odbornicima SO, za prisustvovanje na sednicama SO pripada naknada: odbornici iz Ade dobijaće 1.000 dinara, iz Mola 1.100 dinara, iz Utrine, Obornjače i Sterijina 1.300 dinara. Ćlanovi radnih tela također će dobiti naknadu: iz Ade i Mola 800 dinara, a iz salaških naselja 1.000 dinara.
    Skupština opština je donela odluku o stalnom radn članova Opštinskog veća, a to su: Erne Šoti, Kornel Ulijan i Ferenc Gruber.


ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU STATUTA AP VOJVODINE

    U lokalnoj samoupravi Ada, u velikoj sali Skupštine opštine Ada, u sredu, 1. oktobra 2008. održana je javna rasprava o nacrtu Statuta AP Vojvodine.
    O nacrtu statuta kao i njegovom značaju građane Ade su bliže upoznali poslanici u pokrajinskom parlamentu, potpredsednik vlade Vojvodine          Ištvan Pastor, pokrajinski poslanik Oto Buš, poslanik u Skupštini Republike Srbije Tamaš Tot i poslanik u Skupštini AP Vojvodine Jožef Tobijaš.
    Govornici su građane uverili da je u statutu unet maksimum zahteva, a prisutni građani mogli su da postave pitanja poslanicima u vezi nacrta Statuta, koji će biti iznet u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a vezan za bolju i lepšu budućnost AP Vojvodine.

oktobar 2008.

Naslovna strana
Opštinske vesti
Obuka na savremen način
Tenkovi na obali Tise
Vesti iz policije
Molski dobošar
Mladi pišu
Poseta predsednika opštine u kampu
Politička hronika
Impresum


Design by VA